جلسه حلقه فقه اجتماعی 97/12/11

12 اسفند 12:5
جلسه حلقه فقه اجتماعی با حضور اعضا در تاریخ 97/12/11 برگزار گردید

 این جلسه که با ارائه استاد مقدمی برگزار شد مباحث ذیل مطرح گردید:

جمع بندی نهایی مباحث مطرح شده درباره شان اجتماعی خانواده.
بیان چگونگی علاج احادیث به ظاهر متناقض در مقوله کفویت.
تقسیم بندی شاخص های کفویت به:

۱-شاخص های کفویت تعبدی_توقیفی
۲-شاخص های کفویت غیر توقیفی و تفسیر پذیر بواسطه عرف در دوره های زمانی متفاوت و مکان های متنوع 

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما