اسامی هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه دوره 5

5 مرداد 17:50
💢 اسامی پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه 🔷 هیئت مدیره : 1- آقای شمس الله مریجی 2- آقای قاسم ابراهیمی پور 3- آقای حسن خیری 4- آقای محمدرضا ضمیری 5- آقای مجید مبینی مقدس 6- خانم سارا طالبی 7- آقای مهدی نصیری ⭕️ اعضای علی البدل: 8- آقای ابراهیم فتحی 9- آقای حسن غفاری فر 🔶بازرسان : 1- آقای روح الله عباس زاده 2- آقای محمد دینمحمدی 🔴 بازرس علی البدل: 3- سید روح الله سیدی

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما