انتشار شماره جديد مجله جامعه شناسي ايران

25 فروردین 8:2
شماره‌ جديد ( تابستان 1393) مجله علمي- پژوهشي جامعه‌ شناسي ايران با مقاله‌ هاي زير منتشر شد. اين مقاله‌ ها روي وب‌ سايت انجمن جامعه ‌شناسي ايران در دسترس علاقمندان مي‌باشد.

دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1393انتشار شماره جديد مجله جامعه شناسي ايران

  • اخلاق پژوهش در علوم اجتماعي ايران / سيد آيت الله ميرزايي، معصومه قاراخاني
  • تخلفات رايانه ‌اي در ميان دانشجويان دانشگاه مازندران: آزمون تجربي نظريه يادگيري اجتماعي ايکرز/ اکبر عليوردي نيا، اعظم ملک دار، محمدرضا حسني
  • مدل ‌سازي عامل محور اعتماد در ساختارهاي مختلف شبکه ‌هاي اجتماعي / احمدرضا اصغرپور ماسوله، عطيه صادقي
  • شناخت مولفه هاي بنيادگرايي ديني در ايران با رويکرد بومي / علي محمد حاضري، مرضيه حاجي هاشمي
  • مطالعه پديدارشناسانه نگراني مردان از ابژه سازي و خود- ابژه سازي زنان / محمود شهابي، وحيد اعطاف
  • فراتحليل مطالعات انجام شده پيرامون خشونت عليه زنان / عاليه شکربيگي، رضا مستمع
  • جامعه شناسي تحليلي و سازوکارهاي اجتماعي / مهدي ابراهيمي
برگرفته از سايت «انجمن جامعه شناسي ايران»

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما