مطالعاتي در آثار جامعه شناسي كلاسيك جامعه شناسان

23 فروردین 13:13

مطالعاتي در آثار جامعه شناسان كلاسيكگروه انديشه:مجموعه حاضر مقاله هايي است راجع به جامعه شناسان كلاسيك مانند توكويل، دوركيم، ماكس وبر، زيمل، پارتو، لازارسفلد. نويسنده به دنبال آن نيست كه تنها انديشه هاي توكويل، وبر، زيمل و ديگران را در «قالب واحدشان» معرفي كند، بلكه مي خواهد ببيند اهميت برخي استنباط ها، تحليل ها و برخي جهت گيري هاي پيشنهادي اين جامعه شناسان كلاسيك از نظر تحليل و ادراك پديده هاي اجتماعي چيست؟ به عبارت ديگر هدف اين نبوده كه آثار اين مولفان به عنوان آثار متفكراني در نظر گرفته شود كه گويا در صدد ايجاد نوعي دستگاه فكري، نوعي «بينش از جامعه» يا نوعي آيين فكري بوده اند، بلكه هدف آن بوده كه آثار آنان همچون اثر دانش پژوهاني در نظر گرفته شود كه خواسته اند در باب پديده هاي معمايي تبيين هايي قانع كننده ارايه دهند.

ريمون بودن، ترجمه باقر پرهام، نشر مركز


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما