جلسه هيئت مديره انجمن مطالعات اجتماعي 94/07/19

7 دی 0:0

جلسه هيئت مديره انجمن مطالعات اجتماعي يکشنبه 94/07/19 با حضور حجج اسلام آقايان خيري، ضميري، آقاجاني، روحاني و قنبري نيک و با مديريت آقاي خيري برگزار گرديد و موارد زير پس از بررسي، براي اجرا در نظر گرفته شد.

1- گسترش ارتباطات انجمن با مراکز علمي و دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي

2- برگزاري نشست هاي علمي

       1-2 - نشست هاي علمي پيشنهادي از طرف حلقه قرآن و علوم اجتماعي - 4 نشست

       2-2 - نشست هاي علمي حلقه فقه اجتماعي - 2 نشست

3- نهايي کردن مقالات شماره 2 نشريه و پيگيري جهت تصريع از انتشار آن

4- اطلاع رساني مصوبات جلسه به اعضاء هيأت مديره

5- پيشنهاد برگزاري نشست با موضوع حديث و علوم اجتماعي با همکاري انجمن کلام اسلامي.ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما