ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی در سال 98

25 آبان 11:34
ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی در سال 98 در تاریخ 98/8/23 در ساختمان انجمنهای علمی حوزه برگزار شد حاضرین در جلسه: حجج اسلام آقایان پارسانیا، خیری، یوسف زاده، ابراهیمی پور، ربانی، لطفی و سرکارخانم نیکوئیان. غائبین جلسه: حجج اسلام آقایان مریجی، بستان، فتحی.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما