جلسه حلقه فقه اجتماعی 97/12/18

19 اسفند 11:47
جلسه حلقه فقه اجتماعی با حضور اعضا در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

جلسه حلقه فقه اجتماعی با حضور اعضا در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار شد.
این جلسه که با ارائه حجت السلام مقدمی بود مباحث زیر مطرح گردید:

1-بررسی آیات و روایات درباره لغو، لهو، لعب، عدوان و بهتان جهت تعیین شاخص.
2-تحلیل سرگرمی، لغو ولهو
3-بررسی تاثیر موضوع ادخال سرور (و برخی از ادله دیگر) بر خنثی بودن لهو

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما