نشست علمی بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور اعضای محترم هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه

12 اسفند 12:24
نشست علمی بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور اعضای محترم هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه در دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با جمعی از اساتید برجسته علوم اجتماعی برگزار شد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما