جلسه حلقه فقه اجتماعی در تاریخ 13 بهمن برگزار شد

14 بهمن 12:19
جلسه حلقه فقه اجتماعی در تاریخ 97/11/13 با حضور اعضای کارگروه شان اجتماعی برگزار گردید.در این جلسه پیرامون بررسی روایات مشوق و محدّد در چگونگی بهره وری از امکانات مادی و وجه جمع بین روایات بحث شد.
همچنین بررسی تاثیراصناف گوناگون با توجه به پایگاه اجتماعی و سهم آنان در تولید، ریسک پذیری در تولید کالا یا خدمات، شان آنان در هزینه و میزان بهره بری فی الجمله مشخص شد.
یکی از مباحث دیگر بررسی تفاوت نگاه فقهی  و اخلاقی و اثرات آن بر نوع بهره بری بود.
سپس در صورت تایید تفاوت سهم افراد در تولید هزینه ی اجتماعی و میزان سرمایه و ثروت، موجب تفاوتشان در بهره بری و سقف حقوق است، باید بدنبال فهم عرفی از طریق پژوهش میدانی رفت تا  سهم هر صنف در حقوق و هزینه برابر شانشان تعیین گردد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما