جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي 97/10/9

11 دی 10:44

جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي با حضور اعضا روز يکشنبه 9 دي ماه در ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار گرديد
در اين جلسه نيز به بررسي چگونگي تفسير اجتماعي پرداخته شد و جناب آقاي دکتر محمدي مدير حلقه به بررسي پايان نامه دکتر صادق گلستاني که در مورد روش شناسي تفسير اجتماعي است پرداختند و اعضا درباره آن نظرات خود را ارائه دادند
در ادامه مصوب شد که جناب آقاي دکتر محمد ياسين بصيرت در باره مقاله (نگرش تطبيقي به دانش تفسير و هرمنوتيک بر اساس ديدگاه حامد ابوزيد و ويلهم دلتاي) گزارشي را براي جلسه بعد ارائه دهند


ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما