هيأت مديره دوره سوم انجمن علمي مطالعات اجتماعي

29 دی 15:56
در يازدهم بهمن ماه سال 1394 جلسه ي مجمع عمومي انجمن مطالعات اجتماعي برگزار گرديد که در اين جلسه هيأت مديره جديد انتخاب شدند.

دوره سوم هيأت مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه


حجج اسلام آقايان:

1-   دکتر حميد پارسانيا

2-   دکتر حسن خيري

3-   دکتر حسن غفاري ­فر

4-   دکتر حسين بستان

5-   دکتر سيف­ اله قنبري­ نيک

6-   و سرکار خانم دکتر زهرا امين­ مجد

بازرسان:

1-   دکتر حسن يوسف زاده

2-   دکتر عليرضا پويا

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما