ماکس وبر (جامعه شناسي شناخت )

23 فروردین 13:15

ماکس وبر (جامعه شناسي شناخت )نوشته: منوچهر آشتياني

ناشر: قطره

تعداد صفحات: 313

چاپ اول: 1383

شابک: 964-341-394-2

شمارگان چاپ: 1100

قطع رقعي

نوشته: منوچهر آشتياني

ناشر: قطره

درباره کتاب :

فرايند تفکر و شناخت انسان ها را انديشمندان بشريت قرن هاي طولاني از طريق روش هاي منطقي و معرفت شناختي پي جويي و ره يابي نموده اند. در سه قرن اخير بر اين پژوهش ها نخست دانش «روانشناسي فکر» و سپس بعد از مارکس و کنت علم جامعه شناسي نيز افزوده شده اند. جامعه شناسي شناخت، که يکي از آخرين فرزندان جامعه شناسي جهاني است، مي کوشد تا پيوندهاي خاستگاهي شناخت آدمي را با زمينه ي اصلي هستي اجتماعي و تاريخي انسان ها روشن سازد و کم و کيف آن را تبيين نمايد. لذا، اين دانش گام مهمي در سپهر نقد اجتماعي و تاريخي خرد آدمي محسوب مي گردد! در اين سپهر، به خصوص طي صد سال اخير، ستارگان درخشاني پديدار گرديده اند که افکار گوناگوني را به بشريت ارائه داده اند. يکي از اين روشنان بدون ترديد ماکس وبر مي باشد که به همراه مارکس و دورکهايم در ايجاد جامعه شناسي علمي نقش به سزايي ايفا نموده است. مؤلف کتاب حاضر به همراه اين اثر کتاب چهار جلدي اي را در زمينه ي جامعه شناسي شناخت(مرکب از مقدمات و کليات، ماکس شئلر، کارل مانهايم و مارکس) به همت نشر قطره در دست انتشار دارد و اميدوار است که اين ها در جوار اثر حاضر گام کوچکي در راه دشوار شناخت جامعه شناسي شناخت به شمار آيد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما