نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
حجت الاسلام و المسلمين دكتر خان محمدي كريم
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي: دکتري
سطح حوزه: درس خارج
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار:

بسمه تعالي

 

 


 کريم خان­محمدي متولد 1349 به شماره شناسنامه 894 ، صادره از زنجان ، داراي سوابق تحصيلات حوزوي و دانشگاهي مورد اشاره در ذيل:

 الف مقالات ارائه شده در سمينارها

1-  سمينارهاي بين المللي

- دراسة علمية اجتماعية لظاهره الشجره التي تقطر دماً المعروفة بالفارسية(چنار خونبار )، ملتقي الطف العالمي و الثقافي الدولي الثاني، وزاره التعليم العالي و البحث العلمي، الجامعه المستنصريه، عراق، مورخ (31/1/2011م، و 1/2/2011م مصادف با 26 و 27صفر1432 و11و12بهمن 1389)

- عناصر پايداري فرهنگ ايراني در مواجهه با فرهنگ­هاي بيگانه، همايش بين المللي ايران فرهنگي: گذشته ، حال و آينده، روزهاي 23،24 دي­ماه1387 هجري خورشيدي،  دانشگاه تهران.

2- سمينارهاي ملي و نشست­هاي علمي

ـ  بازنمايي شيعه در رسانه­هاي غربي و نقش حج در اصلاح آن، پژوهشکده حج و زيارت، 14/11/1392.

ـ آثار اجتماعي ارتباطات ديني، تهران، پژوهشگاه باقرالعلوم (ع)،7/11/1387.

- بررسي پديده چنار خونبار زرآباد قزوين، سمينار ارتباطات و دين عاميانه، دانشگاه تهران، سال20/2/1385.

ـ پديدارشناسي نمادهاي ديني، بيست ويکمين نشست عاشورا پژوهي «چهل منزل تا اربعين»، مجتمع شهيد فهميده، 27/2/1386.

ـ عقلانيت وحياني در نظام معرفتي قرآن کريم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامي، قم، 19/12/1392.

- دولت کريمه جامعه توسعه يافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدي (عج) ، زاهدان، سال 1378.

ـ سبک زندگي رضوي، همايش ملي خانواده و سبک زندگي، زنجان، 20/6/1392.

ـ مفهوم شناسي عقلانيت و دور باطل آن در غرب، انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم، سه شنبه  24/2/1392.

- مشارکت سياسي زنان در انديشه اسلامي، همايش نقش زن در گفت و گوي تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،3/11/1379

- رسانه تلويزيون و سکولاريسم، پيش همايش رسانه مدرن و سکولاريسم؛ پژوهشکده صدا و سيما، 6/2/1286.

ـ صدور انقلاب(روندها- پيامدها) با تأکيد بر نامه رهبر انقلاب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با مشارکت پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، سه شنبه مورخ 28/11/1393، پژوهشکده باقرالعلوم قم.

ـ فرهنگ و تکنولوژي، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامي، قم، دوشنبه 25/12/1393.

ـ همدلي و هم زباني دولت و ملت؛ مولفه هاي فرهنگي- اجتماعي، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامي، قم، دوشنبه 4/3/1394.

ـ  برگزاري کرسي ترويجي با عنوان: وفاق و همدي از منظر قرآن کريم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامي؛ 14/10/1394.

ـ برگزاري کرسي ترويجي با عنوان: بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي انتخابات و رسالت روحانيت؛ 5/11/1394.

ـ نقش حج در فرهنگ­سازي جامعه، پژوهشکده حج و زيارت، قم، چهارشنبه 4/6/1394.

ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي/ کتب و مجموعه مقالات

1- تفكرات نظرى پيرامون تنزل جايگاه زنـان در جوامع اسلامـي، فصلنامه علوم سياسي زمستان 1378، شماره7 .

2- مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1380، شماره 15 .

3- تحليل جامعه شناختي مناسك مذهبي در فرايند جهاني شدن (مطالعه موردي مناسك قالي شويان مشهد اردهال) فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي،  سال 1385 ، شماره13 .

4- آسيب ‏شناسى انقلاب اسلامى ايران از ديدگاه امام خميني ‏قدس سره،‏ فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1381 شماره 20 .

5- برآمدن شيعه و تشيع در انديشه شهيد صدر، فصلنامه شيعه شناسى، سال اول، شماره 3 و 4 ، پاييز و زمستان 1382.

6- قشربندى اجتماعى از ديدگاه امام على(ع)، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1379،  شماره 11

7- تبيين موقعيت زن در تمدن هاى قبل از اسلام، فصلنامه فرهنگنامه زنجان، سال 1380، ش 7-6 پاييز 1380، صص64-49 .

8- شاخص هاي توسعه در جامعه آرماني عصر ظهور (عج)، فصلنامه نامه قم، سال پنجم، تابستان 1381، ش 17و18، صص98-85 .

9- خردورزي زن در انديشه امام علي (ع)، فصلنامه نامه قم، سال چهارم،تابستان 1380 ،ش 14.

10- اسلام ، غرب و رسانه ها ، فصلنامه علمي پژوهشي علوم سياسي ، سال نهم، زمستان 1385، ش 36.

11- جامعه اطلاعاتي و دين ، فصلنامه علمي ترويجي رسانه، تابستان 1384 ، ش 62 .

11- جامعه اطلاعاتي و دين اسلام، فصلنامه ره آورد نور، زمستان 1384، ش13، به نقل از رسانه.

12- پدرتباري در جامعه اسلامي(1) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش3.

13-  پدرتباري در جامعه اسلامي(2) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش 5 .

14- بررسي فرايند اسلامي کردن دانشگاهها در ايران(با رويکرد سياستگذاري فرهنگي)، فصلنامه علمي- ترويجي دانشکاه اسلامي، پائيز و زمستان 1385، ش 32-31.

15- جامعه پذيري ديني در جامعه اطلاعاتي، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، زمستان 1385، ش16.

16- الگوي ارتباطات درقرآن کريم، فصلنامه علمي- ترويجي دانشگاه اسلامي، سال يازدهم، بهار 1386، ش33.

17- آينده اديان در چشم انداز جهاني، فصلنامه علمي- تخصصي انتظار، سال هفتم، تابستان1386، ش 21 .

18- تعين اجتماعي مشارکت سياسي زنان در انديشه معاصر تشيع، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، سال پجم، تابستان1386، ش18.

19- رويکرد انتقادي به پديده جهاني شدن، فصلنامه علمي پژوهشي علوم سياسي، پائيز 1386، ش39.

20- تحليلي برسيره ارتباطات ميان فردي پيامبر اکرم (ص)، فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام، بهار 1388، شماره 37.

21-  زلزله بم و لزوم بازسازي انديشه ها، نشرِيه همراه، بسيج اساتيد، سال 1382.

22- سرمقاله­هاي فصلنامه شيعه شناسي شماره هاي 5-4-3-2 ، و سرمقاله­هاي فصلنامه دين و رسانه

23- مشارکت سياسي زنان، کتاب، زنان وگفتگوي تمدنها: مقالات همايش نقش زن در گفت و گوي تمدن‌ها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،1382

24- عناصر فرهنگي پايداري ايرانيان، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ملي، سال دهم،شماره2، 1388،(ش پياپي38).

24- مفهوم شناسي توسعه و موانع آن از نگاه قرآن، فصلنامه الهيات اجتماعي، بهار و تابستان 1388، سال اول، شماره 2-1 .

25- جوانان در انديشه امام خميني ره (با رويکرد مخاطب شناسي)، مجموعه مقالات همايش روحانيت و نسل جوان، شماره سوم، پائيز 1388.

26- بررسي پديدارشناختي چنار خونبار الموت قزوين، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره 27، 1388.

27- چاه عريضه جمکران از خرافه تا واقعيت، (خان محمدي/ انواري)، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره37، 1391.

28- التفسيرالاجتماعي للشعائر الدينية في ظل العولمه، ترجمه: صالح البدراوي، مجله اطياف، شتاء 2010، بغداد.

29- جستاري نظري بر امکان طرح جامعه شناسي ديني، (مجموعه گفتگو)، فصلنامه مطالعات فرهنگي اجتماعي، پيش شماره اول و دوم، در دو قسمت، پاييز 1389، زمستان1390.

30ـ جهاني سازي؛ تجاري سازي فرهنگي يا تنوع فرهنگي؟ (مطالعه موردي WTO و يونسكو(، قم، پ‍‍ژوهشكده باقرالعلوم(ع)، ارديبهشت 1389.

31ـ انديشه ارتباطي ابن­خلدون و هابرماس، فصلنامه دين و رسانه، شماره 4، پاييز 1390،

32- مقايسه عقلانيت­ارتباطي با عقلانيت­وحياني (بر اساس ديدگاههاي هابرماس و علامه طباطبايي)، فصلنامه علمي پژوهشي علوم سياسي، سال پانزدهم، شماره 57، بهار 1391، صص31-60.

33ـ نقد و بررسي زمينه­هاي معرفتي و وجودي نظريه کارکردگرايي دورکيم، فصلنامه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي، (مقدم/ خان­محمدي) سال دوم، شماره 7، تابستان 1390.

34- درآمدي بر ارتباطات اسلامي در جامعه ديني: از علم ديني تا علم ارتباطات ديني، (خان­محمدي/ رحيمي­سجاسي)، ماهنامه علمي ترويجي معرفت، سال بيست و يکم، شماره 181، دي 1391، صص55-70.

35- آينده اديان در چشم انداز جهاني، آينده پژوهي: پژوهشهايي در باره آينده، کتاب جمعي، چاپ اول، زمستان 1390، به نقل از فصلنامه انتظار.

36- روش تبليغ چهره به چهره در سيره پيامبر اعظم (ص)، متون علمي آموزشي مبلغان/ ره توشه راهيان نور، ويژه رمضان، 1392.

37- بررسي تطبيقي مكتب انتقادي فرانكفورت و مطالعات فرهنگي بيرمنگام، فصلنامه علمي پژوهشي علوم سياسي، شماره 62، تابستان 1392.

38- الگوي ارتباطي روحانيت با نسل جوان از منظر آيت‌الله جوادي‌آملي، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات فرهنگ - ارتباطات، (خان­محمدي/ حسيني) سال پانزدهم، شماره 27، شماره مسلسل 59، پائيز 1393.

39- بررسي پديدارشناختي سبک معماري  ايراني اسلامي؛ (مطالعه موردي خانه عباسيان کاشان)، دو فصلنامه عمي پژوهشي جامعه شناسي هنر و ادبيات (خان­محمدي/صديقي/ بزرگ)، سال هفتم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394.

40- روش­شناسي انتقادي مکتب بيرمنگام، فصلنامه علمي تخصصي اسلام و مطالعات اجتماعي، (خان­محمدي/ حاج­محمدي) سال اول، شماره 2، پائيز 1392.

41-  سبک زندگي حضرت ابوالفضل: الگويي بهينه، همايش سبک زندگي حضرت ابوالفضل العباس (ع)، زنجان، 1/3/1393.

42ـ رويکردهاي سياسي اجتماعي در فلسفه ملاصدرا،  فصلنامه علمي پژوهشي سياست متعاليه، (کريمي/ خان­محمدي) سال دوم، شماره 5، تابستان 1393.

43ـ مباني انسان­شناختي ارزش­ها، مجله علمي ترويجي معرفت، (قائمي/ خان­محمدي) سال بيست و دوم، شماره 191، آبان 1392.

44ـ كاربرد روش معناشناسي در مطالعه عقلانيت شيعي بر مبناي انديشه تفسيري علامه طباطبايي، فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي، (فيرحي/ خان­محمدي)، سال دوازدهم، تابستان 1393، شماره 46، صص47-72.

45ـ انسان­شناسي قدمگاه: مطالعه‌ي موردي بيت­النور، فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوي، (خان­محمدي/ موذن) شماره 11، پاييز 1394.

46ـ سيره ارتباطي امام رضا (ع) از مدينه تا مرو، فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوي، (خان­محمدي/ يوسفي)، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1393.

47ـ درآمدي بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات»، فصلنامه علمي پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعي، سال اول، شماره چهارم، بهار 1393.

48ـ منابع معرفت­شناختي ارزش­ها، مجله علمي ترويجي معرفت، (قائمي/ خان­محمدي) سال بيست و چهارم، شماره 208، فروردين 1394.

 

49ـ اخلاق اسلاميِ حريم خصوصي در شبکه­هاي اجتماعي سايبر: (با تاکيد بر واتس­آپ)، فصلنامه علمي پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعي، (خان­محمدي/ شاملي)،  سال سوم، شماره پانزدهم، زمستان 1396.

 

ج طرح هاي پژوهشي

- مرجع الگوهاي هنري جوانان قم ، ارشاد اسلامي قم ، سال 1383 ، مجري طرح

- مفهوم شناسي جامعه شناسي ديني، دفتر تبليغات اسلامي، مجري طرح،

ـ جريان شناسي سياسي اجتماعي روحانيت حوزه علميه قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي، (به صورت مشاركتي)، سال 1389.

ـ آسيب‌شناسي فرهنگ مذهبي ايرانيان از منظر نخبگان حوزوي دانشگاهي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ..

د مدارج علمي

-  خارج فقه(آيت الله مکارم )

- خارج اصول(آيت الله سبحاني)

- کارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي از دانشگاه تهران 1375، عنوان پايان نامه: بررسي شاخص­هاي توسعه از منظر اسلام، راهنما دکتر مصطفي ازکيا.

 - کارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه تهران 1378، عنوان پايان نامه: بررسي جامعه شناختي جايگاه زن در اسلام، راهنما دکتر باقر ساروخاني، مشاور دکتر علي­اکبر ناطق­پور.

- دکتري فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان پايان نامه: جايگاه عقلانيت در فلسفه فرهنگ و ارتباطات اسلامي: نقد عقلانيت ارتباطي هابرماس بر مبناي تفسير علامه طباطبايي از عقلانيت در قرآن کريم، راهنما و مشاور دکتر داود فيرحي، دکتر عماد افروغ.

- مجوز تدريس انقلاب اسلامي و ريشه­ها از معاونت اساتيد معارف نهاد رهبري.

ه امتيازات علمي

- اخذ تنديس ملي فداکاري در مقطع دکتري، 29 آذر سال 1385.

- استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال1386 و 1388.

- دانشجوي پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالي 86-85-84

- رياست پژوهشکده مطالعات ديني فرهنگ، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

- سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه دين و رسانه، رواق هنر و انديشه سابق

- سردبير فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي ازشماره 1 تا 10 .

- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده ارشاد اسلامي از سال 1387.

- عضو شوراي تخصصي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1389.

- عضو هيات مديره انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم.

ـ عضو هيات موسس انجمن تبليغ و ارتباطات حوزه علميه قم.

- عضو هيات تحريريه فصلنامه نامه قم سال 83-79

- عضو هيات علمي در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378

ـ مدير گروه تربيتي اجتماعي (نيازشناسي و رصد تبليغ)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي.

- مدير گروه ارتباطات و تبليغ (با تاكيد بر حج)، دانشگاه علوم قرآن و حديث، قم.

- مدير گروه مطالعات روحانيت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 87

ـ مشاور پژوهشي ارشاد اسلامي به مدت چهار سال از 78 تا 83

 ـ ناظر دومين و سومين همايش علمي پژوهشي " منزلت خانواده و سبک زندگي در فرهنگ رضوي" در استان زنجان، سال 1392 و 1393.

و پايان نامه هاي راهنمايي شده در مقطع کارشناسي ارشد:

- اسلام و محيط زيست، علي­جان حسني، جامعه المصطفي العالميه، 2/4/1384.

- آسيب شناسي تبليغ دين در محيط­ هاي نظامي با تاکيد برخدمت وظيفه عمومي، مجتبي منصوريان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

- اصول ارتباطات و تبليغ در قرآن، فرح علمي­فرد، سطح 3، مرکز مديريت حوزهاي علميه خواهران،1387

- اصول حاکم بر تبليغ از ديدگاه امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، ميريوسف موسوي، جامعه المصطفي العالميه،

- الگوي مديريت پيام از ديدگاه قرآن، داود بشيرزاده، دانشكده صدا و سيماي قم، دي 1391

- اهميه العائله في الاسلام و مدي فعاليتها، عبدالستار ناصري، جامعه المصطفي العالميه،  1384

ـ اهميه العائله في الاسلام و مدي فعاليتها، عبدالستار ناصري، جامعه المصطفي العالميه، 14/10/1384.

- بازخواني تصوير روحانيت در سينماي ايران (مورد مطالعه : فيلم هاي زير نور ماه، مارمولک، طلا و مس)، مصطفي محمدي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 

- بررسي آسيب شناختي مجالس ترحيم در شهر ياسوج، حجت يزداني مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/3/13.

ـ بررسي مردم­ شناختي مراسم سه ­شنبه شب­هاي مسجد مقدس جمکران، سيد محمدحسين اخوان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

ـ بررسي آسيب ­شناختي وضعيت کنوني مساجد ايران از منظر نخبگان حوزوي و دانشگاهي، داشگاه باقرالعلوم(ع)، مسلم کاشاني­زاده، 13/7/1391.

- بررسي الگوي ارتباطات ميان فرهنگي اسلام و مسيحيت با تاکيد برقرآن کريم، حامد اهتمام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 1/12/1392.

- بررسي انتقادي مباني معرفت شناختي مکتب مطالعات فرهنگي بيرمنگام، حسين حاج­محمدي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/10/1392.

ـ بررسي انسان شناختي مناسک مذهبي در فرهنگ عامه: مطالعه موردي مراسم چنار خونبار زرآباد الموت قزوين، بهرام کلهر، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1393.

ـ بررسي تاثير شبکه ­هاي اجتماعي بر وقوع و تکوين انقلاب­ هاي عربي: مطالعه موردي تونس و مصر، فاطمه عباس ­پناه قصر، دانشگاه مفيد، 26/3/1393.

ـ بررسي جامعه شناختي حجاب در بين دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر قم، اکرم ذبيحي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1392.

ـ بررسي خط­ مشي­هاي تامين امنيت­ فرهنگي در قرآن، اسماعيل امامي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

- بررسي ديدگاه رويکردهاي پديدارشناختي کجروي بر اساس قرآن و روايات، روح الله هژبري، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/12/1390

- بررسي زمينه­ هاي اجتماعي ظهور و ترويج جريان­هاي عرفان نما در دهه اخير، سيد علي­اصغر ميرخليلي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،7/12/1390

- بررسي علل پيدايش دين (با تاکيد بر انديشه شهيد مطهري)، محمدهادي رحماني، جامعه المصطفي،  1385.

ـ بررسي فرصت­ها، چالش­ها و بايسته­ هاي تبليغ دين در اينترنت، محمدجواد غفوري­فرد، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/7/1393.

ـ بررسي کارکردهاي ارتباطي مسجد از منظر آيات و روايات با تاکيد بر مسجدالحرام، دانشگاه قرآن و حديث، مهدي پرنيان، 7/11/1393.

- بررسي مصاديق و مستسنيات غيبت در رسانه­هاي ارتباط جمعي، سعيد احمدي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

- بررسي نحوه خوانش مخاطبان از قالب برنامه­ هاي گفتگوي مذهبي در سيماي جمهوري اسلامي ايران، سمانه قرباني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 28/3/1393.

- بررسي نگرش دانش آموختگان حوزوي به لباس روحانيت، اصغر اسلامي تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/11/1389.

- بررسي وي‍‍ژگي­هاي پيام­فرست در تبليغ ديني از ديدگاه قرآن كريم، دانشكده صدا و سيما، جواد دلاوري، 3/7/1392.

- تحليل جامعه آرماني در انديشه امام سجاد (ع) با تاکيد بر صحيفه سجاديه، سعيد مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/1/1391.

ـ تحليلي بر سيره ارتباطات ميان فردي حضرت زهرا (س)، محمدجواد منصورسمائي، دانشگاه قرآن و حديث، 30/6/1393.

ـ تفسير ارتباطي نمادهاي حج (کعبه، عرفات، مشعر، منا)، اصغر عزيزي­پور، دانشگاه قرآن و حديث، 10/12/1393

ـ راهبردهاي همزيستي مسالمت­آميز شيعه و سني از ديدگاه آيت­الله خامنه­اي، محمد شعباني، داشگاه باقرالعلوم(ع)

- روش شناخت اجتماعي در قرآن با تاکيد بر تفسير الميزان و نمونه، فاطمه امين پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/11/1388.

- طراحي الگوي مطلوب ارتباط روحانيت با نسل جوان با تاکيد بر ديدگاه آيت الله جوادي آملي، سيد عباس حسيني، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، 4/7/1392.

ـ ظرفيت­ها و چالش­هاي ارتباطات گروهي در تبليغ (مورد مطالعه: خواهران مبلغه)، سيده معصومه جوادي، داشگاه باقرالعلوم(ع)

- عدالت اجتماعي در انديشه امام علي عليه­ السلام، محمدصادق اميني، جامعه المصطفي،  1384

- فلسفه اجتماعي قصاص و بررسي انتقادي اشکالات مخالفين، فياض، جامعه المصطفي­العالميه، 1384

- كاركردهاي رسانه­اي آئين حج از منظر آيات و روايات، دانشكده صدا و سيماي قم، مهدي رحمانزاده، دي 1391.

ـ کارکردهاي ارتباطي تولي و تبري در حج، دانشگاه قرآن و حديث، سيد اسماعيل موسوي،25/3/1393.

ـ مباني انسان­شناختي جامعه پذيري ديني از منظر علامه طباطبايي، مهدي طالعي اردکاني، داشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/7/1395.

ـ معناشناسي محرمات احرام و کارکردهاي ارتباطي آن، محمد مهدوي، دانشگاه قرآن و حديث، 27/11/1393.

ـ نقش ارتباطات غيرکلامي در انتقال معنا با تاکيد بر سيره نبوي، عصمت ياوري، داشگاه باقرالعلوم(ع)

- نقش خانواده مسلمان در عصر جهاني شدن (با تاکيد برجامعه پذيري فرزندان)، مريم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/9/1387.

ـ نقش رسانه ملي در امنيت جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر 1391- 1386، حميد کوچکي، دانشگاه مفيد، 25/10/1392.

- نقش زن در مشارکت سياسي از منظر قرآن و روايات، زهرا علمي­فرد، سطح 3، مرکز مديريت حوزهاي علميه خواهران،1387

- يهود در قرآن، صغري محمدي، سطح 3، مرکز مديريت حوزهاي علميه خواهران، 1389

ز -  پايان نامه هاي مشاوره شده در مقطع کارشناسي ارشد

- اصول حاکم بر مخاطب شناسي قرآن کريم از منظر جايگاه مخاطب در پيام رساني، قاسم کرباسيان، دانشکده صدا و سيماي قم، 1391.

- آسيب شناسي اجتماعي عزاداري­هاي شيعيان (مطالعه موردي جوانان شهر اصفهان)، امير پرچمي، دانشگاه قم، 1389.

- آسيب شناسي انقلاب اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري، جعفر بهمني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

ـ بازنمايي ارتباط والدين با فرزندان در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، منيره اوليايي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

 ـ بررسي و نقد «فلسفه تاريخ» در انديشه دکتر علي شريعتي، محمدجواد حيدري، جامعه المصطفي العالميه، 29/11/1386.

ـ بررسي نقش تبليغ سنتي دين در جامعه کنوني، روح الله عباس­زاده، ، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/6/1390.

ـ الگوي هنجاري ارتباطات انساني در انديشه آيت الله جوادي آملي، محسن ناصحي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 23/10/1395.

- بازنمايي الگوي شخصيتي مرد در سيماي جمهوري اسلامي و تطبيق آن با معيارهاي موجود در فرهنگ سنتي و مذهبي ايران، رفيع الدين اسماعيلي کريزي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/1391.

- بررسي انتقادي ارزش­هاي خبري بر اساس مباني اسلامي، مجتبي سلطاني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1391.

- بررسي انتقادي مکتب تضاد از منظر حکمت صدرايي، محمد کاظم کريمي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 4/4/1390.

ـ بررسي تاريخي زمينه­ها و پي­آمدهاي مناظرات شيعه و سني در بغداد از قرن سوم تا پنجم هجري قمري، سيد احسان يگانه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.

- بررسي جامعه شناختي فمينيسم در ادبيات ايران معاصر، سيد حسين فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1389.

- بررسي جايگاه عفت در ارتباطات ميان فردي از منظر آيات و روايات، زينب واعظي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1395.

ـ بررسي ظرفيت­هاي تبليغي حج، محسن محمدي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/10/1391.­

- بررسي حقوق مخاطب در آموزه­هاي نبوي، مريم عالي زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ....

- بررسي رابطه ميزان استفاده از اينترنت با روابط خانوادگي(مورد مطالعه: دانشجويان متاهل دانشگاه­هاي قم)، طاهره فاطمي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 6/4/1392.

ـ بررسي سنت­ هاي الهي ناظر بر انحرافات اخلاقي از ديدگاه قرآن با تاکيد بر تفسير الميزان، سجاد عرفان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 22/3/1393.

- بررسي شيوه­ هاي تاثيرگذاري قرآن کريم بر مخاطب، اسماعيل صابر کيوج، دانشکده صدا و سيماي قم، 1389.

ـ بررسي عوامل بزه سرقت در جامعه کنوني جمهوري اسلامي ايران و راهکارهاي مقابله با آن از منظر آيات و روايات، ميرحجت حبيبي سرگزه، سطح 3 حوزه قم، 20/11/1393.

- بررسي نقش تواضع در شکل­گيري و تقويت ارتباطات ميان­فردي از منظر آيات و روايات، معصومه سليماني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 16/9/1395.

ـ بررسي انتقادي بازنمايي عفاف در ارتباطات زن و مرد در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، حفيظه مهديان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 13/6/1393.

- بررسي نقش حسينيه اعظم زنجان در ترويج دينداري اين شهر، سيدعلي هاشمي، دانشگاه قم، 1388.

ـ بررسي نهاد خانواده در اصفهان عصر صفوي، ايوب نورالهي، رشته تاريخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/11/1393.

ـ بررسي انتقادي بازنمايي زنان شاغل و خانه­دار در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، حكيمه مهديان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/2/1395.

- بررسي کارکردهاي اجتماعي انتظار مهدي(عج) در ايران، محمدصادق رباني خوراسگاني، موسسه آموزشي امام خميني، پائيز 1386.

- بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دکتر شريعتي، محمدجواد حيدري، جامعه المصطفي،  بهمن1386

- پايگاه اجتماعي زنان در قرن نخست هجري، علي حسن­خاني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 12/7/1391.

- تحليل ارتباطي مناظرات امام رضا(ع) با تکيه بر اعتبار منبع پيام، حسن عباسي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/8/1390.

ـ روش ­شناسي تطبيقي انديشه آرمان­شهري در آراي تامس­مور، توماسو کامپانلا و فارابي، محمد صيدالي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

- زمينه­ ها و عوامل فرهنگي گسترش تشيع از سقوط عباسيان تا ظهور صفويه با تاکيد بر نظام تبليغي شيعيان، طاهره مشعل­پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.

 ـ سيره ازدواج ائمه معصومين (ع)، سيداحمد جلالي آهنگر کلايي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/3/1394.

- سيره اهل­بيت (ع) در زمينه ماندگاري و انتقال پيام عاشورا، محمدعلي رحيمي­ثابت، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/11/1388.

- شاخص­هاي فرهنگي جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن، سيد علي هاشمي مزرعه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 18/12/1389.

- جامعه و عقلانيت در انديشه ابونصر فارابي و يورگن هابرماس، مهدي جعفري، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 8/4/1389.

- عوامل موثر بر انحرافات اجتماعي از ديدگاه امام علي(ع)، احمد سالمي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 25/11/1390.

ـ خط­مشي ارتباطات ميان فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در انديشه آيت الله خامنه­اي، محمدرضا زماني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/92.

- قشربندي اجتماعي در انديشه امام خميني(ره)، مجتبي روحاني­زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1387.

- کارکردهاي اجتماعي مسجد در عهد رسول­الله و دوران معاصر، حسين­علي عربي، موسسه آموزشي امام خميني(ره)، 1386

- گونه­شناسي رويکردهاي مختلف در مطالعه انقلاب اسلامي ايران، مريم استيري، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 30/11/1387.

- مسئوليت اجتماعي انسان از ديدگاه قرآن، سيد محمد ضياء حسني، جامعه المصطفي، 1389

- معناکاوي انتقادي نمادهاي انحرافي موجود در کشور ايران، علي عاشوري، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

- نقش انقلاب اسلامي در تغيير ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي، مهدي آقابابايي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1/8/1390.

ـ نقش هيآت مذهبي در راهبري ديني جوانان، سيدمحمد آقاميري، مرکز مديريت حوزه علميه قم، سطح سه، 29/3/1393.

 و موارد ديگر ...

ح پايان نامه­ هاي راهنمايي و مشاوره شده در مقطع دکتري

ـ نظريه هنجاري رسانه­هاي جمعي از منظر قرآن کريم، روح الله عباس­زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،

ـ جايگاه مدارا در سياستگذاري فرهنگي از منظر قرآن و روايات، ميثم قميشيان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،

ـ نقش رسانه ملي در کارآمدي سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران، مرتضي بابايي ساخمرس، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،

ـ الگوي ارتباطات ميان­فرهنگي در اسلام، دکتر حسن يوسف­زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،  26/3/1394.

ـ الگوي زيست ارتباطي در جامعه اسلامي بر پايه مفهوم ولايت، دکتر عيسي جهانگير، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور، 11/10/1395.

ـ بازخواني و طراحي الگوي تعامل فرهنگي- ارتباطي مسجد و جامعه، سيف­الله قنبري­نيک، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،

ـ تحليل انتقادي مباني معرفتي تفسيرگرايان در ارتباطات بين فرهنگي از منظر حکمت اسلامي، دکتر داود رحيمي سجاسي، دانشگاه باقر العلوم(ع)، مشاور،  13/3/1395.

ـ تحليل جامعه­شناختي پايگاه درآمدي راويان حديث شيعي در عصر حضور، حامد محمديان خراساني، دانشگاه معارف اسلامي، مشاور،

ـ سيره نبي اعظم (ص) در مديريت افکار، مرتضي دادور آلانق، دانشگاه معارف اسلامي، مشاور،

ـ ظرفيت­ هاي انديشه سياسي اسلام در توليد سرمايه اجتماعي در ايران معاصر، راضيه زارعي­شرف، علوم سياسي، مشاور، انشگاه باقر العلوم(ع)، 24/2/1394.

ـ مباني اسلامي اخلاق رسانه، آفرين قائمي، مدرسي معارف، مشاور، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 3/7/1393.

ط - نظارت برطرح­هاي پژوهشي

- اسلام ، نظم و انضباط اجتماعي، حسن يوسف زاده، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388.

- اسلام و توسعه فرهنگي، عوضعلي سعادت، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.

- بررسي دين در شبكه­هاي ماهواره­اي فارسي زبان و رابطه ميزان تماشاي ماهواره و تلقي از دين در بين جوانان شهر قم، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجري دكتر فردين عليخواه، 1391.

-  ارائة الگوي انديشه اجتماعي مسلمين (با تأكيد بر فراتحليل مطالعات انجام شده)، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجريان دكتر محمدحسين پورياني و دکتر سيدحسين فخرزارع،

- بررسي کارکردهاي اجتماعي و فرهنگي شوراهاي دانش آموزي در واحدهاي آموزش متوسطه عمومي استان قم، حميد جعفريان يسار، دانشگاه قم، 1388.

- جمعيت در منابع اسلامي: جهت تدوين سياست هاي کلي، دکتر محمدحسين پورياني، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1391

- مقايسه نظام­هاي ارزشي نوجوانان با والدين در شهر قم، جواد مصرآبادي، ارشاد اسلامي قم، 1381.

ي دروس تدريس شده

1- مقطع دکتري

ـ جامعه شناسي خانواده، جامعه المصطفي العالميه.

ـ نظريه­ هاي ارتباطات، دانشگاه باقرالعوم (ع).

ـ جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، دانشگاه باقرالعوم (ع).

ـ نظريه­هاي فرهنگي معاصر، دانشگاه باقرالعوم (ع).

ـ ارتباطات و خانواده، جامعه المصطفي العالميه.

ـ بررسي احاديث اجتماعي، جامعه المصطفي العالميه.

ـ حوزه­هاي جامعه شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم.

2- مقطع ارشد: دانشگاه باقر العلوم(ع)

- روش تحقيق(1)

- نظريه­ هاي جامعه شناسي

- جامعه شناسي انقلاب

- تبليغ و ارتباطات

- مردم شناسي شيعيان / دانشگاه قم

- انسان شناسي فرهنگي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)

- انسان شناسي فرهنگي ايران

- نظريه­ هاي ارتباطات

- مفاهيم اجتماعي قرآن كريم،

3- مقطع کارشناسي:

- نظريه هاي جامعه شناسي

- جامعه شناسي ارتباطات جمعي

- مباني جامعه شناسي(1) و (2)

- جامعه شناسي انقلاب

- جامعه شناسي انحرافات

- مباني مردم شناسي

- نظريه هاي ارتباطات

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است