نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • امام صادق(عليه السلام): «هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند الکافي»
  • پيامبر اكرم(صل الله عليه و آله): «هر کس از گروه مسلمانان جدا شود بر مرگ جاهليت بميرد نهج الفصاحه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است غرر الحکم »
  • امام صادق(عليه السلام): «سجده بر تربت حسين (عليه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏ كند مصباح التمهجد»
  • امام صادق(عليه السلام): «جايگاه قبر امام حسين (عليه السلام) درى از درهاى بهشت است کامل الزيارات»
  • امام صادق(عليه السلام): «هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره‏ هاى نور بنشيند بايد از زائران امام حسين (ع) باشد وسائل الشيعه»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «بر نقصان معنوي يک انسان همين بس که خويشتن را بزرگ پندارد غررالحکم»
مشخصات انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم
حجت الاسلام و المسلمين دكتر آقاجاني نصر الله
عنوان علمي: پژوهشگر
مدرک علمي:
سطح حوزه: درس خارج
حوزه فعاليت: استاد دانشگاه
نشاني وب سايت:
پست الکترونیکی:
مدرسه محل تدريس:
اداره محل کار:
رزومه علمي 
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: نصرا هل ل آقاجاني نام پدر: علياصغر متولد: 5431 محل تولد: بابلسر محل سکونت: قم
تلفن: 47592372593 عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم در گروه علوم اجتماعي
ايميل: nasraqajani@gmail.com
.1 سوابق تحصيلي
حوزوي:
أ. اتمام سطوح عالي حوزه )فقه، اصول، تفسير و فلسفه(
ب. سابقه20 سال شرکت در درس خارج حوزوي
در موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا عليهالسلام » دانش اجتماعي معاصر مسلمين « ت. اتمام سطح چهار حوزه با گرايش
دانشگاهي:
أ. کارشناسي الهيات و معارف اسلامي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
ب. کارشناسي ارشد جامعهشناسي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
.2 سوابق آموزشي
 تدريس دروس مربوط به علوم اجتماعي )در رشته هاي جامعه شناسي، رشته دانش اجتماعي مسلمين،
فلسفه علوم اجتماعي، فرهنگ و ارتباطات( به شرح ذيل:
أ. جامعهشناسي علم و تکنولوژي
ب. نظريههاي جامعهشناسي
ج. جامعهشناسي معرفت
د. سنتهاي اجتماعي در قرآن
ه. مباني جامعهشناسي
ز. انديشه اجتماعي اسلام
ح. جامعهشناسي دين
ط. انديشه اجتماعي متفکران مسلمان
ظ. انديشههاي اجتماعي معاصر مسلمين
ع. مفاهيم و اصول فلسفي مؤثر در علوم اجتماعي
غ. اصول تبليغ و ارتباطات در کتاب و سنت
2
ف. کاربرد علوم اجتماعي در تبليغ
ق. روانشناسي اجتماعي با تأکيد بر مباني ديني
ك. چالشهاي نظري معاصر در جهان اسلام
ل. علم ديني
م. مفاهيم فلسفي تأثيرگذار در علوم اجتماعي
 تدريس فقه
أ. کتاب لمعه
مکانهاي تدريس: دانشگاه باقرالعلوم عليهالسلام )قم(، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني )قم(، مؤسسه آموزشي امام رضا
عليهالسلام )قم(، مدرسه معصوميه )حوزه خواهران در قم( و دانشگاه قم؛
.3 سوابق پژوهشي:
 تدوين پايان نامه
أ. عنوان پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد: انحرافات و آسيبهاي اجتماعي از ديدگاه قرآن
ب. عنوان پاياننامه مقطع سطح چهار حوزه علميه: اسلام و تجدد در مصر )با رويکردي انتقادي به انديشه حسن حنفي(
 مقالات علمي منتشر شده:
.5 ) استراتژي قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعي ) 5
منبع: فصلنامه کتاب زنان، شماره 52
.9 ) استراتژي قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعي ) 9
منبع: فصلنامه کتاب زنان شماره 51
.4 ) استراتژي قرآن در مواجهه باانحرافات اجتماعي) 4
منبع مقاله:فصلنامه کتاب زنان، شماره 57
) 3. استراتژي قرآن درمواجهه باانحرافات اجتماعي) 3
منبع: فصلنامه کتاب زنان، شماره 94
) 1. استراتژي قرآن در مواجهه باانحرافات اجتماعي) 1
منبع: فصلنامه کتاب زنان، شماره 95
6. اسلام و توسعه
منبع: ماهنامه معرفت / شماره 47 ، ويژه نامه امام علي
2. مشارکت پذيري اعضاي خانواده
3
منبع: / فصلنامه کتاب زنان / شماره 56
1. تکثر خشونت در آزارهاي خياباني
منبع مقاله: فصلنامه کتاب زنان، شماره 94
7. نقد و بررسي رويکرد تاريخي و تمدني حسن حنفي به اسلام و ميراث اسلامي
فصلنامه نشريه تاريخ اسلام تابستان 5474
54 . نقدي بر تحليل حسن حنفي از جريان ها و بحران هاي معاصر مصر و دنياي اسلام )مقاله قابل تشويق در هشتمين دوره
جشنواره نقد کتاب(
منبع مقاله: فصلنامه علوم سياسي، شماره 14
» نظر علامه طباطبايي درباره غرب « 55 . نقدى بر مقاله
??/??/???? منبع: / فصلنامه آموزه / شماره 5
59 . چالش فمينيسم با عدالت جنسيتي
فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات راهبردي زنان، شماره 36 زمستان 5411
54 . بازانديشي جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي
منبع: مجله علوم سياسي شماره 33
53 . نقدي بر غربشناسي حسن حنفي
مجله معرفت اجتماعي فرهنگي سال اول، شماره اول، زمستان 5411 ، ص 17  599
51 . ميراث اسلامي در چنگال عصريت: نقد رويکرد حسن حنفي در بازسازي ميراث اسلامي
- فصلنامه معرفت کلامي 4 پاييز 5417
56 . بررسي انتقادي رويکرد حسن حنفي در علوم اسلامي و انساني
برگزيده اولين کنگره بينالمللي علوم اسلامي انساني 5475 تهران
52 . بصيرت و فتنهشناسي در انديشه امام خميني
برگزيده همايش انديشه سياسي و اجتماعي امام خميني؛
اين مقاله در نخستين جلد مجموعه مقالات همايش انديشه سياسي و اجتماعي امام خميني (ره( به همت مجتمع آموزش
آموزش عالي امام خميني (ره( از سوي مرکز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص( وابسته به جامعةالمصطفي العالميه
منتشر شد
51 . علامه طباطبائي و فلسفه علوم اجتماعي در تفسير الميزان )همايش بينالمللي علامه طباطبائي و الميزان در موسسه امام
خميني(
57 . الگوي پيشرفت مبتني بر سنتهاي الهي حاکم بر جوامع )براي پنجمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت -
) ارديبهشت 5471
) 94 . ويژگيها و انواع سنتهاي الهي در تدبير جوامع )در فصلنامه علمي پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعي، زمستان 5474
) 95 . چيستي علم اجتماعي مسلمين )فصلنامه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي، زمستان 5473
4
عضويت در حلقههاي علمي -
.5 مدير علمي حلقه فلسفه علوم اجتماعي )مربوط به انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم(
.9 عضو حلقه فقه اجتماعي )مربوط به انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم(
.4 عضو بسيج اساتيد دانشگاههاي استان قم
 طرحهاي پژوهشي در دست اقدام
.5 سنتهاي اجتماعي در قرآن و روايات
.9 اصول ارتباطات و تبليغ در کتاب و سنت
 راهنمائي، مشاوره و داوري رسالههاي دانشجوئي در مقطع ارشد و دکتري در دانشگاه باقرالعلوم عليهالسلام
 زمينههاي پژوهشي مورد علاقه
.5 فقه اجتماعي
.9 جامعهشناسي
.4 بررسي انديشههاي اجتماعي متفکران مسلمان معاصر
.3 بررسي انتقادي فلسفه علوم اجتماعي
.1 جامعهشناسي دين
.6 علم اجتماعي با رويکرد اسلامي
.2 مطالعات قرآني و روائي در حوزه علوم اجتماعي
.1 حوزههاي علوم اسلامي به ويژه فقه، فلسفه، عرفان و تفسير.
5.سوابق مديريتي
.5 - ) مدير علمي دوره آموزش پودماني تبليغ دفتر تبليغات اسلامي قم )سالهاي 5412 17
.9 - ) مدير پژوهش دانشگاه باقرالعلوم )سال 5417 74
.4 معاون آموزشي مؤسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا عليهالسلام 5474 و 5476
.3 مدير مسئول مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي نورالعلم )در حوزه مطالعاتي اسلام و علوم اجتماعي(.
2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است