نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

انتشار شماره 1 نشريه مطالعات فرهنگي اجتماعي
نويسنده: مجموعه مقالات
ناشر: انجمن علمي مطالعات اجتماعي
طبقه بندي اثر: نشريه
موضوع:
صفحات: 0
سال نشر: 1393
شماره شابک: 000-000-000-000-0
نوبت چاپ: اول
توضيحات:

انتشار اولين شماره نشريه مطالعات فرهنگي اجتماعي

صاحب امتياز: انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

مدير مسئول: حميد پارسانيا

سردبير: حسن خيري

مدير داخلي: سيدمحمدعلي غمامي

اعضاي هيات تحريريه: حميد پارسانيا، محمود رجبي،

 حسن خيري، شمس اله مريجي، نصراله آقاجاني،حسن غفاري

 و محمدرضا ضميري

همكاران علمي: اصغر اسلامي تنها، عليرضا پويا، 

سيدمحمدعلي غمامي،سيف اله قنبري نيك، سيدحميد ميرخندان، 

سيدمحمد هاشميان، حسن يوسف زاده

ويراستار: رقيه چاووشي

قم: بلوار جمهوري اسلامي، كوچه شماره2، 

ساختمان انجمن هاي علمي حوزه، انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

پست الكترونيكي anjomanejtemaei@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست

سخن  نخست

بازخواني انديشه تمدن ساز شهيد سيدمحمدباقر صدر

بررسي رابطه ارزيابي دانش آموزان از عملكرد مبلّغان روحاني مدارس و نگرش آنان نسبت به روحانيت

بازسازي رابطه فرهنگ و سياس تگذاري مبتني بر حكمت صدرايي

ارتباطات ميان فرهنگي براساس نظريه كنش دعوتي در تناظر با كنش ارتباطي هابرماس

نظريه و روش در علوم انساني (نگاهي به رويكرد اسلامي و غيراسلامي)

مفهوم جامعه شناختي استضعاف و جايگاه آن در ارتباطات ميا ن فرهنگي

--------------------------------------------------------------------------

چكيده

بازخواني انديشه تمدن ساز شهيد سيدمحمدباقر صدر

حسن خيري[1]

چكيده

انديشه هاي تابناك شهيد سيدمحمدباقر صدر با وجود انتشار و ترجمه مهجورمانده و انديشه نظام مند و نظام ساز وي، درخور توجه ويژه و بهرهگيري بيشتر است.او از متن منابع ديني به ارائه نظريه استخلاف مبادرت كرده

و براي فكر و اراده آدمي، جايگاه ويژه قائل بوده است. همچنين تحقق قانون مداري و سنت هاي الهي را با عنوان سنت هاي موضوعي، بر پايهخواست و اراده انساني تبيين ميكند و نسخه ديني را تنها نسخه براي حل مسائل پيش روي بشر مي دانداين مقاله ميكوشد موقعيت فكر و اراده فرد در شكل گيري و تحول اجتماع و ارتباط آن با سنن الهي از منظر شهيد صدر را وا كاوي كند.

واژگان كليدي:  فكر، اراده، حب ذات، جهت دهي دين، اصالت اجتماعي، استخلاف، روابط و مناسبات افراد، مصالح شخصي و اجتماعي، ارزشهاي فردي و ارز شهاي اجتماعي، نمونه آرماني، تمدن سازي.

 

بررسي رابطه ارزيابي دانش آموزان از عملكرد مبلّغان

روحاني مدارس و نگرش آنان نسبت به روحانيت

)مورد مطالعه  استان چهار محال و بختياري(

نعمت الله كرم الهي[2]

حبيب الله اسداللهي[3]

چكيده

هدف اين مقاله، بررسي رابطه دانش ديني، وضعيت ظاهري، شيوه و محتواي سخن مبلّغان روحاني مدارس و نوع نگرش دانش آموزان بهروحانيت استاين تحقيق با روش پيمايش و تكنيك پرسشنامه اجرا شده است.  جمعيت آماري تحقيق، شامل دانش آموزان دبيرستاني استان چهارمحال وبختياري؛ حجم نمونه آماري، 352 نفر و روش نمونه گيري، خوشه ايِ طبقه اي بوده است.  براساس يافته هاي پژوهش، 79 درصد پاسخ گويان،دانش ديني مبلّغان را بالا مي دانند؛ 7/ 74 درصد وضعيت ظاهري؛ 6/ 73 درصد شيوه صحبت و 3/ 71 درصد محتواي صحبت مبلّغان رامناسب ارزيابي كرده اند.

تفاوت معناداري ميان ارزيابي پاسخ گويان از دانش ديني، وضعيت ظاهري، شيوه و محتواي سخن مبلّغان برحسب جنسيت، سال تحصيلي و رشته تحصيلي وجود دارد.  ميانگين نگرش دانش آموزان به روحانيت، پيش از  حضور مبلّغان، 2/ 10 و پس از حضور مبلّغان، 4/ 13 است بنابراينحضور مبلّغان توانسته 2/ 3 نمره، ميانگين نگرش دانش آموزان را تغيير مثبت دهد.

همچنين دانش ديني، وضعيت ظاهري و شيوه و محتواي صحبت مبلّغان، رابطه مثبت با نگرش دانش آموزان به روحانيت دارد.

واژ گان كليدي : مبلّغان مدارس، نگرش، روحانيت، دان شديني، وضعيت

ظاهري، شيوه و محتواي صحبت. 

بازسازي رابطه فرهنگ و سياست گذاري

مبتني بر حكمت صدرايي

سيد محمدعلي غمامي[4]

چكيده

هدف اين تحقيق، ارائه چهارچوبي هستي شناختي براي سياست گذاري در حوزه فرهنگ با عنوان «تحول فرهنگي معرفتي » است؛ بدين معنا كهچگونه سياست، اقتصاد و اجتماع با رويكردي فرهنگي و مبتني بر معرفت، متحول

مي شود.  اين مقاله همانند متفكران قاره اي، قائل به تقدم معرفت فرهنگي بر علوم طبيعي و معرفت تجربي است، اما بر اساس حكمت صدرايي،به تقدم معرفت عقلي بر فرهنگ نيز تأ كيد دارد.  بدين ترتيب، معرفت فرهنگي، ميان

دو نوع معرفت قرارگرفته است كه خصلت هاي دوگانه اي را براي آن به وجود مي آورد.  اين خصيصه هاي دوگانه و متناقض نما، بسياري ازانديشمندان قاره اي و تجربه گرا را سرگردان كرده است، اما در حكمت صدرايي با توجه به نظريه «خيال »، مي توان فرهنگ را با خصلت هايدوگانه اي تشريح نمود و قائل به اراده اي حقيقي براي انسان بر طبق «حركت جوهري » بود.  رويكرد مختار اين متن، تحول فرهنگيِ معرفتياست كه آن را در مقابل رويكردهاي فرهنگي يا معرفتي صرف و رويكردهايي قرار مي دهد كه فرهنگ را تابع اقتصاد و سياست و اجتماع يامستقل از آنها مي دانند.  در نهايت، اصولي براي تحول در عرصه فرهنگي فوق شده است.

واژ گان كليدي: فرهنگ، فلسفه، معرفت فرهنگي، سياست گذاري، حكمت صدرايي، نظريه خيال، تحول. 


ارتباطات ميان فرهنگيبراساس نظريه كنش دعوتي

در تناظر با كنش ارتباطي هابرماس

حسن يوسف زاده[5]

كريم خانمحمدي[6]

چكيده

ارتباطات ميان فرهنگي، به ارتباط ميان اعضاي دو فرهنگ متفاوت اطلاق مي گردد. افرادي كه در دو جغرافياي فرهنگي قرار دارند، با دشواريمي­توانند همديگر را درك كنند. در ادبيات موجود در حوزه ميان فرهنگي، زبان، قوميت، نژاد، جغرافياي سياسي و مانند آن را ملاك تمايز فرهنگيقلمداد كرده اند.

در صورتي كه بتوان «دين » را مهمترين عنصر و ملاك تمايز فرهنگي دانست، تغييراتي در مفهوم و قلمرو ارتباط ميان فرهنگي رخ ميدهد.بابررسي جايگاه معنا در كنش اجتماعي، زاويه نگرش به اين نوع از ارتباطات تغيير مي كند و مسئله جديدي را پيش روي محقق قرار ميدهد؛ به اينشكل كه ملاك تمايز فرهنگي از نگاه اسلامي چيست؟ آيا مي توان گفت ارتباطات ميان فرهنگي براي مسلمانان در حقيقت ارتباطات ميانمسلمانان با غيرمسلمانان است؟ با

تحليل فرهنگ و معناي كنش از نگاه روش شناسي بنيادين و نيز با بهره گيري از روش تحليل محتواي كيفي در متون اسامي، پاسخ مثبتي بهپرسش مزبور داده مي شود؛ چون هم تعريف فرهنگ به دليل نقش پررنگ دين در آن و هم هدف و فلسفه ارتباط (به ويژه از نگاه اسلامي) براين ديدگاه اثر مي گذارد و نتيجه آن، در پيش گرفتن رويكرد تازه در جهت نظريه «كنش دعوتي» است كه مي توان با رويكردي تطبيقي، آن رابا كنش ارتباطي هابرماس مقايسه كرد.

واژ گان كليدي: ارتباط ميان فرهنگي، كنش، كنش دعوتي، كنش ارتباطي.

  

نظريه و روش در علوم انساني

(نگاهي به رويكرد اسلامي و غير اسلامي)

عليرضا پويا[7]

چكيده

در اين مقاله، نخست مباحثي مقدماتي درباره تبيين و اهميت بحث نظريه و روش و مطلبي را نيز در خصوص عرصه هاي اجراي تحقيق به عنوانمقوله بيان كننده اهميت ارتباط روش و نظريه، مطرح مي كنيمسپس هستي شناسي

مادي و روش تحقيق مبتني بر اين رويكرد و پيآمدهاي آن در علوم انساني را توضيح مي دهيم و در ادامه، بحثي درباره معرفت شناسي و روشمي آوريم.

آن گاه روش و نظريه در رويكردهاي جديدِ غربي و پست مدرن و گرايش هاي نوانديشان اسلامي به اين رويكردها و پيامدهاي آن را بررسيخواهيم كرد. در پايان هم از نظريه و روش در رويكرد اسامي بحث و نتيجه گيري مي كنيم كه با توجه به اهميت اين بحث در علوم انساني،ضرورت دارد انديشمندان اسلامي به مطالعه و تبيين آن بپردازند و توجه جدي به اين مسأله داشته باشند.

واژ گان كليدي:  نظريه، روش، هستي شناسي، روش شناسي، معرفت شناسي.

 

مفهوم جامعه شناختي استضعاف و جايگاه آن در

ارتباطات ميان فرهنگي

(مطالعه موردي  تاريخي ارتباطات ميان فرهنگي حضرت امام؛ در نوفل لوشاتو)

جمال يزداني[8]

«استضعاف » واژ ه اي كليدي در ادبيات حضرت امام؛ است كه از واژگان قرآني آن برگرفته شده و بيشتر به يك پديدار اجتماعي اطلاق مي شودكه در مقابل طبقه اجتماعي «استكبار »ي قرار مي گيرد و مبارزه اي هميشگي ميان اين دو در طول تاريخ برقرار بوده استاين مدعا ناشي ازنوع برداشت جامعه شناختي امام از دين و كتاب الهي است، يعني به عقيده امام، دين به طورمستقيم وارد مناسبات اجتماعي مي شود و در آنعرصه، به عمل تاريخي دگرگون ساز به نفع طبقه مستضعف نيز دست مي زند.

يكي از پايه هاي ارتباطات ميان فرهنگي، جامعه شناسي دين است، به همين دليل نوع نگاه خاص امام در اين زمينه، آثار ويژه اي در ارتباطاتميان فرهنگي وي مي گذارد كه در ضمن مطالعه موردي - تاريخي ارتباطات ميان فرهنگي حضرت امام در نوفل لوشاتو)مهر 1357 - - بهمن1357) به عنوان بخشي از مرحله اول دوره تمدن جديد اسلامي - به جايگاه اين مفهوم در فرآيند ارتباطي او اشاره خواهيم كرد.

واژ گان كليدياستضعاف، استكبار، ارتباطات ميان فرهنگي، جامعه شناسي دين، امام خميني.[1] عضو هيأت مديره انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي نراق.

 [2] استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم(ع)

[3] كارشناس ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 [4] دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)

[5] .  دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)

[6] استاديار گروه علوم اجتماعي و عضو پيوسته انجمن مطالعات اجتماعي حوزه دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 [7] دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو هيات علمي

دانشكده صدا و سيما و عضو انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

[8] .  دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) و هيئت علميشوراي عالي انقلاب فرهنگي 

2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است