اولين جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي در سال 97 برگزار گرديد
  اولين جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي در سال 97 برگزار گرديد
 سال 1397 هجري شمسي مبارک باد
  سال 1397 هجري شمسي مبارک باد
پنجمين مجمع عمومي و چهارمين انتخابات هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه برگزار گرديد
  پنجمين مجمع عمومي و چهارمين انتخابات هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه برگزار گرديد
برگزاري پنجمين مجمع عمومي و چهارمين انتخابات هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه
  برگزاري پنجمين مجمع عمومي و چهارمين انتخابات هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه