پنجمين جلسه هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 97
  پنجمين جلسه هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 97
نشست علمي تحليل جامعه شناختي از آخرين وضعيت کشور
  نشست علمي تحليل جامعه شناختي از آخرين وضعيت کشور
فراخوان نوزدهمين همايش کتاب سال حوزه
  فراخوان نوزدهمين همايش کتاب سال حوزه
نشست نقد کتب مباني عدالت اجتماعي در اسلام
  نشست نقد کتب مباني عدالت اجتماعي در اسلام