دوره ي آشنايي با علوم اجتماعي و نقد منظر مدرن
  دوره ي آشنايي با علوم اجتماعي و نقد منظر مدرن
نشست علمي «بررسي انواع بي عفتي ها در جامعه اسلامي و روشهاي مقابله»
  نشست علمي «بررسي انواع بي عفتي ها در جامعه اسلامي و روشهاي مقابله»
پنجمين جلسه هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 97
  پنجمين جلسه هيات مديره انجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه در سال 97
نشست علمي تحليل جامعه شناختي از آخرين وضعيت کشور
  نشست علمي تحليل جامعه شناختي از آخرين وضعيت کشور