سيزدهمين جلسه هيات مديره انجمن مطالعات اجتماعي حوزه در سال 96 برگزار گرديد
  سيزدهمين جلسه هيات مديره انجمن مطالعات اجتماعي حوزه در سال 96 برگزار گرديد
نشست علمي تحليل کشف حجابهاي اخير (آزاديهاي يواشکي ، دختر خيابان انقلاب) و اثر آن بر عفت عمومي
  نشست علمي تحليل کشف حجابهاي اخير (آزاديهاي يواشکي ، دختر خيابان انقلاب) و اثر آن بر عفت عمومي
برگزاري جلسه حلقه عفاف 96/11/23
  برگزاري جلسه حلقه عفاف 96/11/23
برگزاري جلسه حلقه عفاف 96/11/15
  برگزاري جلسه حلقه عفاف 96/11/15