جلسه حلقه فقه اجتماعي 97/8/26
  جلسه حلقه فقه اجتماعي 97/8/26
هشتمين جلسه هيات مديره انجمن در سال 97
  هشتمين جلسه هيات مديره انجمن در سال 97
حضور دکتر حميد پارسانيا در برنامه شوکران شبکه چهار سيما
  حضور دکتر حميد پارسانيا در برنامه شوکران شبکه چهار سيما
جلسه حلقه فقه اجتماعي 97/7/28
  جلسه حلقه فقه اجتماعي 97/7/28